RSS

Tehnička infrastruktura

Saobraćajna infrastruktura

U odnosu na osnovnu mrežu saobraćajnica Crne Gore, opština Pljevlja ima nepovoljan saobraćajni položaj. Jedini vid saobraćaja na teritoriji opštine je drumski saobraćaj. Sa putnom mrežom Crne Gore i šireg okruženja, opština Pljevlja povezana je magistralnim putem M-8 (granica sa Srbijom – Pljevlja – Gradac) kao i regionalnim putem R-3 (Pljevlja – Dajevića Han – Metaljka – granica sa BiH) sa krakom od Dajevića Hana prema Srbiji (pravac prema Priboju), regionalnim putem R4 (Pljevlja – Đurđevića Tara – Mojkovac), regionalnim putem R-10 (Trlica – Slijepač most – Bijelo Polje) i regionalnim putem R-21 (Gradac – Šula – pravac prema BiH). Kategorisanu putnu mrežu na teritoriji opštine, pored magistralnih i regionalnih puteva, čini i mreža lokalnih puteva. Ukupna dužina kategorisane putne mreže iznosi 533,6 km, od čega 6,8% pripada magistralnim putevima, 24,3% su regionalni putevi dok je mreža lokalnih puteva najzastupljenija sa 68,9%. Gustina putne mreže na teritoriji opštine je 0,39 km/km2 i ispod je prosečne gustine putne mreže na teritoriji Crne Gore (0,50 km/km2). Svi magistralni i regionalni putevi su izvedeni sa savremenim kolovozom, međutim, većina puteva ima neadekvatne tehničko-eksploatacione karakteristike za dati rang puta. Ovo se posebno odnosi na deonice regionalnog puta R3 sa širinom kolovoza od 5m i naročito na deonice regionalnog puta R-10 gde je širina kolovoza svega 4 – 5 m. Značajni dio saobraćajne mreže na teritoriji opštine Pljevlja čini sistem lokalnih puteva. Kvalitet lokalne putne mreže je takav da su u većini slučajeva uslovi u kojima se odvija saobraćaj loši. Od ukupno 368 km lokalnih puteva svega 31,56% je sa asfaltnim zastorom. Svi lokalni putevi su male širine kolovoza (2,8 – 4 m) i nepovoljnih tehničko- eksploatacionih karakteristika čime je onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja, posebno u zimskim uslovima.

Jedno od ključnih ograničenja razvoja opštine Pljevlja ogleda se u slaboj dostupnosti atraktivnim lokacijama zbog lošeg kvaliteta lokalnih saobraćajnica i njihovog lošeg održavanja u zimskom periodu.

Gradski saobraćaj

Izradnja, razvoj i unaređenje saobraćajne infrastrukture je od posebne važnosti za prviredni, kulturni i socijalni razvoj opštine Pljevlja.

Opština Pljevlja se nalazi na sjeveru Crne Gore, između 43004“ i 43033 sjeverne geografske širine, odnosno 18055 i 19034 istočne geografske dužine. Graniči se na sjeverozapadu i zapadu sa teritorijom Bosne i Hercegovine (opštine Foča i Čajniče), na sjeveru i sjeveroistoku sa Srbijom ( opštine Priboj i Prijepolje) na jugoistoku i istoku sa opštinama Mojkovac i Bijelo Polje, i na jugozapadu granicu prema opštini Žabljak predstavlja rijeka Tara.

Sa putnom mrežom Crne Gore i šireg okruženja, opština Pljevlja povezana je magistralnim putem M-8 (granica sa Srbijom- Pljevlja-Gradac) kao i regionalnim putem R-3 (Pljevlja- Dajevića Han – Metaljka- granica sa BiH), regionalnim putem R-4 (Pljevlja- Đurđevića Tara – Mojkovac), regionalnim putem R-10 (Trlica- Slijepač most- Bijelo Polje) i regionalnim putem R- 21 (Gradac – Šula- pravac BiH)

Na teritoriji opštine Pljevlja jedini vid saobraćaja je drumski saobraćaj. Javni putevi na teritoriji opštine kategorisani su na :

 • Magistralne puteve
 • Regionalne puteve
 • Opštinske puteve (lokalni i nekategorisani)

Pored javnih, na teritoriji opštine postoji i mreža nekategorisanih puteva koju čine seoski, poljski i pumski putevi, putevi na nasipima za odbranu od poplava i sl.

Značajan dio saobraćajne mreže čini sistem lokalnih i nekategorisanih puteva. Odlukom o opštinskim i nekategorisanim putevima („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br. 11/07) objavljen je registar lokalnih i nekategorisanih puteva opštine. Mreža lokalnih puteva na području opštine je ukupne dužine 367,9 km, od čega je 116, 1 km asfaltirano dok je 251,5 km makadama. Prosječna gustina lokalnih puteva u opštini Pljevlja iznosi 27,34 km/100km2 . Lokalna putna mreža ima ulogu povezivanja naselja sa putnom mrežom višeg ranga ali je kvalitet mreže takav da su u većini slučajeva uslovi kojima se odvija saobraćaj loši. Svi lokalni putevi su male širine kolovoza ( 2,8 – 4 m) i nepovoljno tehničko-eksploatacionih karakteristika čime je onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja, posebno u zimskim uslovima.

Dužina nekategorisanih puteva na teritoriji opštine iznosi 112,126 km, svi su neasfaltirani i izuzetno skrominih građevisko – tehničkih elemenata.

Kategorisana putna mreža na teritoriji Opštine Pljevlja ima ukupnu dužinu od 533,6 km, od čega 36,3 km ( 6,8%) pripada kategoririji magistralnih puteva, 129,4km (24,3%) su regionalni putevi dok je mreža lokalnih puteva najzastupljenija sa dužinom od 367,9km (68,9%). Svi magistralni i regionalni putevi su izvedeni sa savremenim kolovozom , dok je samo 31,56 % lokalnih puteva sa asfaltnim zastorom. Poprečni profil na većini postojećih saobraćajnica je nepotpun. Nedostaju trotoari i pješačke staze kao obavezan elemenat kod svih kategorija saobraćajnica. Sve izvršene rekonstrukcije puteva novijeg datuma imaju riješen ovaj problem. Istovremeno, rekonsktrukcija puteva koje su u toku uzimaju u obzir standarde propisane za pojedine kategorije puteva.

Teritorija opštine Pljevlja zauzima 9,7% teritorije Crne Gore. Istovremeno, ukupna dužina mreže kategorisanih puteva opštine Pljevlja iznosi oko 7,7% mreže kategorisanih puteva Crne Gore. Posmatrano po kategorijama, kroz područje opštine Pljevlja prolazi svega 4,3 % magistralnih i 13,6 % regionalnih puteva Crne Gore.

Mreža nekategorisnih puteva (seoskih i šumskih) znatno je veća od registrovane mreže državnih i opštinskih puteva.

Veliki broj puteva, po svom značaju, mogao bi se prekategorisati u nekategorisane i lokalne puteve.

U cilju što bolje saobraćajne povezanosti Pljevalja planirano je povezivanje grada sa željezničkom prugom Beograd – Bar. Elaborat o tehničkoj opravdanosti je uradio CIP (saobraćajni institut – Beograd).

U Pljevjima kao jednom od najvećih gradova u Crnoj Gori, predviđena je izgradnja heliodroma. Dva manja helidroma (klase D) predviđena su na Kosanici i Gradcu. Ovo su subopštinski centri i u njihovoj blizini je planirana izgradnja turističkih centara. Hipodromi mogu biti korisni za brzo zbrinjavanje bolesnih i povrijeđenih.

Parkiranje

Nedostatak adekvatnih, uređenih površina za parkiranje vozila karakteristika je cjelokupnog urbanog područja Pljevalja. Ovaj problem je posebno izražen u blizini objekata javne namjene u užem gradskom centru. Postojeće površine koje se koriste za parkiranje nisu dovoljen da zadovolje potrebe korisnika koji gravitiraju sadržajima. U završnoj fazi je izgradnja parkinga na Trgu „13 jul“ u centru grada.

Parkiranje motornih vozila na području grada definisano je Odlukom o regulisanju javnog saobraćaja na području opštine Pljevlja („Sl. novine opštine Pljevlja, br. 3/97). Na odnovu odluke određeni su prostori za parkiranje teretnih i putničkih vozila, kao i lokacije za taxi stanice.

Opštinski nekategorisani putevi se održavaju u skladu sa Srednjoročnim programom i Godišnjim planom opštine Pljevlja. Poslove održavanja opštinskih puteva obavlja Javno preduzeće za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja.

Javno preduzeće za održavanje i zaštitu lokalnih puteva Pljevlja je oskudno u tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti pa iz tog razloga nadležni organ lokalne uprave veliki dio poslova oko održavanja opštinskih puteva (sanacija, horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, rekonstrukciju itd) sprovodi putem postupaka propisanih Zakonom o javnim nabavkama.

Elektroenergetska infrastruktura

Sistem prenosa električne energije dalekovodom 400 KV je koncepcijski dobar jer povezuje termoelektranu u Pljevljima sa rasklopništvom u Ribarevini. Ovaj sistem prenosa električne energije će se zadržati.

Mreža 220 KV na području Opštine je dobro kocipirana i ima dobre tehničke karakteristike.

 • Podgorica 1 – Pljevlja
 • HE Bajina Bašta – Pljevlja
 • Požega- Pljevlja
 • Piva – Pljevlja vod (1i2)

Mreža 110KV zadovoljava i povezuje:

 • Pljevlja 1- Pljevlja 2
 • Goražde-Pljevlja 1
 • Žabljak – Pljevlja1
 • HE Potpeće-Pljevlja1

Distributivna mreža 35 KV zadržava sadašnju konfiguraciju, s tim što je na seskom području nedostatak što trafo stanice TS 35/10 KV nijesu vezane u prsten, a na gradskom području je to ostvareno. Na seoskom području trafostanice su u „T“ spoju koji ne pruža sigurnost u napajanju električnom energijom. Mreža 10 KV je na gradskom području pretežno kablovska a na seskom vazdušna. Specifična potrošnja električne energije u kategoriji domaćinstva je 3.569 KWh/dom što se može smatrati zadovoljavajućim. Gubici električne energije iznose 9 MWh na nivou Opštine.

Telekomunikaciona infrastuktura

Na teritoriji opštine postoje 3 mobilna operatera i pokrivenost signalima je više od 80% teritorije opštine. Poštanska mreža je dobro razvijena. Prema potrebama mogu se graditi poštanske jedinice sa većim brojem šaltera. Na ruralnom području postoji sedam poštanskih jedinica i to: Gradac, Šula, Odžak, Kosanica, Boljanići, Kovačevići i Vrulja. Emitovanje, prenos i distribucija radio i TV signala obavlja se preko šest emisionih objekata. Na području opštine emituju lokalni radio i tv programi, i to: RTV Pljevlja, i RTV Panorama, a postoje i kablovski TV operateri M- kabl, Extra TV i Broadband Montenegro. TV signal u mnogim seoskim područjima nije zadovoljavajući.

Pljevlja su povezana (2002. god.) u tzv. „optički SDH prsten“ koji obuhvata sve gradove u Crnoj Gori pa tako sad postoji veza optičkim kablom sa Bijelim Poljem i sa Žabljakom, što u slučaju bilo kakvog prekida na jednom pravcu daje mogućnost prelaska na drugi pravac bez zastoja u prenosu.

U udaljenim ruralnim područjima opštine ima dosta tzv. ruralnih telefonskih priključaka. U ovom trenutku taj broj iznosi oko 450 pretplatnika. Radi se, ustvari, o jednom vidu mobilnog telefona, sa karticom koja se nalazi u fiksnom terminalu. Tarifa usluga je kao za fiksni telefon. Ne može se ostvariti prenos podataka. Vlasnik ovog sistema je Crnogorski Telekom.

Od prije 2 godine T-Com (Crnogorski telekom) je počeo realizaciju OTH (optika do kuće). Urađeno je nekoliko pilot projekata (Pljevlja i Boljanići). Osnova tog koncepta je dovođenje optike do pretplatnika, time se povećava kvalitet i prenosni opseg (broadband) se mnogostruko povećava (sa reda Mb na red Gb).

U oblasti telefonske mreže sa 23 telefonska priključka na 100 stanovnika Opština Pljevlja spada u rang prosječnosti u Crnoj Gori ali je znatno ispod evropskog prosjeka koji iznosi 40-50 TF/100st. Osnovna prenosna mreža, čvorna centrala Pljevlja – glavna centrala Bijelo Polje, je optičko-analognog tipa, pri čemu je kvalitet prenosa do pretplatnika loš u dijelovima grada Guke, Ševari, Radosavac, Komine i na seoskom području. Na seoskom području postoje 3 krajnje centrale (Zabrđe, Odžak, Otilovići) od kojih su neke skromnih kapaciteta. Na njima posljednjih godina nije bilo modernizacije, kao ni izgradnje novih. Telefonske centrale su digitalne, novijeg datuma.

Što se tiče mobilne telefonije pokrivenost Opštine signalima je oko 80% teritorije, a to je vrlo dobra pokrivenost sa deset baznih stanica. Na području opštine prisutna su tri operatera mobilne telefonije:

 1. T-Mobile (dio Crnogorskog Telekoma a.d.)
 2. Promonte
 3. M: tel

Pokrivenost signalom je veoma dobra, na teritoriji cijele opštine, tako da skoro da i ne postoji potreba za izgradnjom novih baznih stanica. Broj pretplatnika mobilne telefonije je nepoznat, ali je po podacima sva tri operatera, u stalnom porastu. U zadnjih godinu dana moguće je povezivanje na Internet preko mreže sva tri mobilna operatera, pri čemu se nude različiti paketi u smislu širine opsega i količine prenesenih podataka.

U opštini Pljevlja prisutan je konstantan porast broja korisnika internet servisa. To je naročito došlo do izražaja širokom implementacijom ADSL servisa preko fiksne telefonije, kao i

uvođenjem internet konekcije preko mobilne telefonije. Zbog svojih očiglednih prednosti u smislu kvaliteta servisa kao odnosa cijena-kvalitet ADSL je više tražen, ali tamo gdje nema kvalitetne fiksne mreže koristi se pristup preko mobilnog telefona. Dial-up pristup je moguć svuda gdje postoji telefonski priključak, bez obzira na kvalitet mreže, ali je brzina i pouzdanost limitirajući faktor.

Tabela koja slijedi prikazuje rast korisnika interneta u Pljevlja u posljednjih par godina.

Pokrivenost Opštine RA i TV signalima je vrlo dobra. Značajno je napomenuti da većina republičkih emitera vrši prenos signala optičkim kablovima, tako da su radio predajnici na Lovćenu i Bjelasici izgubili raniji značaj. Glavni sajtovi RTV emitera su kote Tvrdaš i Gosteč gdje se nalaze antenski stubovi i prateća emisiona oprema. Prisutan je jedan distributer kablovske televizije: M-kabal (iz Podgorice) koji svoje servise nudi uglavnom na području grada i uže preriferije. Infrastruktura kablovskog emitera je postavljena nepropisno – preko stubnih razvoda ili preko krovova zgrada.Crnogorski telekom je tokom 2008. implementirao sistem EXTRA TV. Prenos se vrši preko optike, a lokalno preko bakarne parice, tj. telefonskog priključka. Limitirajući faktor kod ovog sistema je kvalitet bakarne parice i dužina pretplatničke petlje. Do sad u opštini Pljevlja ima oko 200 pretplatnika ovog sistema, i svi su na području gradskih IPS, a uskoro će ovaj sistem biti instaliran i na području IPS Zabrđe i IPS Grevo.

Radio televizija Pljevlja (RTPV), kao javni radio difuzni servis osnovana je Odlukom Skupštine opštine Pljevlja 11. aprila 2005. godine, kao pravni naslednik Lokalnog javnog servisa Radio Pljevlja.

Skupština opštine Pljevlja na sjednici 31. marta 2011. godine, usklađaujući rad Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Pljevlja sa Zakonom o elektronskim medijima („Sl. list CG“ br. 46/10) donijela je Odluku o organizovanju Lokalnog javnog emitera Radio televiija Pljevlja („Sl. list CG, opštinski propisi“ br. 14/11).Takođe, Skupština opštine Pljevlja na sjednici 9. septembra 2011. godine imenovala je Savjet RTPV, koji vrši prava osnivača. U Savjet su imenovani: Nevena Tomić, profesor, Sofija Jelovac, filozof, Ruždija Strujić, profesor, Ljubo Cvijetić, diplomirani pravnik i Vladimir Gvozdenović, profesor. Na konstitutivnoj sjednici Savjet je za predsjednika izabrao Ruždiju Strujića.Sjedište RTPV je u Pljevljima, Ul. Zekerijaha Ćinare b.b – zgrada bivših društveno političkih organizacija.Osnovna djelatnost RTPV je proizvodnja i emitovanje radijskog i televizijskog programa, posredstvom samostalnih FM i televizijskih mreža na području opštine Pljevlja (šifre djelatnosti 92200 i 64200).Radio Pljevlja emituje program od 1995. godine na FM frekvencijama 101,3 Mhz i 94,8 Mhz a Televizija Pljevlja na 51. kanalau UHF područja i na kablovskoj mreži M-kabl.Program se emituje u skladu sa tehničkim uslovima i na osnovu dozvola koje je izdao nadležni regulatorni organ – Dozvola za Radio Pljevlja R-09/01-Dozvola za Televiziju PljevljaTV-03/01-J.Programi Radija i Televizije emituje se od 00,00 – 24,00 časova dnevno.

Vodovodni sistem

Opis gradskog vodovoda

Gradski vodovod Pljevlja je složeni sistem. Snabdijevanje vodom grada vrši se iz više izvorišta i to:

–    izvorište u Podpeće gdje su kaptirana tri izvora i to: Zmajevac, Vrelo i Mandojevac koji u minimumu daju 45 l/sek.
–   izvorište Jugoštice – minimalni kapacitet pada i do 5 l/sek,
–   izvorište Breznice , izvor Bezdan odakle se uzima 30 do 40 l/sek.
–   akumulacija „ Otilovići “ – količina po potrebi ( u ljetnjem periodu i do 100 l/s )

Sa izvorišta Jugoštica voda se do rezervoara Bogiševac ( V= 1200 m3 ) dovodi gravitacionim cjevovodom 0 200 mm.

Pored kaptaže u sklopu izvorišta Breznica tj. ovog podsistema postoji crpna stanica kapaciteta 30 l/s i potisno distributivni cjevovod kojim voda ulazi u višu zonu sistema za vodosnabdijevanje grada Pljevalja, preko rezervoara Velika Pliješ.

1974 godine izgrađen je vodovodni sistem Potpeć – Pljevlja u okviru Pljevaljskog vodovoda. Na sektoru od izvora Zmajevac i Vrela do spojnog šahta izgrađeni su cjevovodi 0 250 mm ukupne dužine oko 2.850 m, odakle produžava cjevovod 0 350 mm dužine 1.600 m do sabirnog šahta ( u naselju Odžak ) u koji dolazi i cjevovod 0 250 mm od izvorišta Mandojevac dužine 4.450 m. Od sabirnog šahta u naselju Odžak do prekidne komore Balaban položen je cjevovod 0 400 mm dužine oko 1.130 m, a dalje do postrojenja za preradu vode Pliješ položen je takođe cjevovod 0 400 mm dužine oko 7.960 m. Svi oni su izgrađeni od azbestcementnih cijevi. Nominalni instalisani kapacitet ovog podsistema ( po projektu ) trebao je da iznosi 127 l/s, a mjerenja su pokazala da ovaj cjevovod može max. da transportuje 105 l/s.

Obzirom da u periodu min. voda izvorište Potpeć daje 45 l/s vode u cilju pojačanja istog 1986 godine izvršeno je zahvatanje vode sa cjevovoda 0 800 mm, kojim se voda iz akumulacije „ Otilovići “ dovodi do TE Pljevlja. Voda iz cjevovoda 0 800 mm se cjevovodom 0 400 mm odvodi do prepumpne stanice. U toj stanici ugrađeni su crpni agregati kapaciteta 80 – 100 l/s koji prepumpavaju vodu u uređaj za kondicioniranje vode na brdu Velika Pliješ. Ukupni kapacitet ovog podsistema iznosi (35+80) 105 l/s.

Uređaj za kondicioniranje projektovan je na neto kapacitet od oko 120 l/s, a predviđeni su sledeći procesi i objekti:

– dodavanje hemikalija – koagulanata sa mešanjem u cevovodu
– taloženje u zasebno građenim (pokrivenim) vertikalnim taložnicama;
– filtriranje kroz brze peščane filtre;
– dezinfekcija sa tečnim hlorom itd.

Distribucija

Velike visinske razlike su uslovile podelu distribucionog sistema naselja ( koga sačinjavaju cjevovodi višeg reda kojima se, generalno, razvodi voda po konzumnom području, razvodna vodovodna mreža i svi objekti na njoj kao i rezervoari ) u sledeće zone:
nisku, do kote 785 mnm
visoku 1, od 785 do 820 mnm
visoku 2, od 820 do 860 mnm

Distributivna mreža izgrađena je od cijevi različitog materijala a dominiraju materijali po sledećem redosledu: liveno gvozdene cijevi, pocinkovane cijevi, azbestcementne cijevi, čelične cijevi i polietilenske cijevi.

Ukupna količina proizvedene vode na godišnjem nivou iznosi oko 4.000.000 m^ dok količina vode koja se realizuje iznosi oko 1.500.000 m^ na godišnjem nivou. Upoređujući ova dva podatka i njihovim dovođenjem u međusobnu vezu dobijamo da su gubitci vode u pljevaljskom vodovodu oko 62 %.

U budućem periodu u cilju smanjenja gubitaka i poboljšanja kvaliteta vode gradskog vodovoda potrebno je:

–    pristupiti sanaciji postojećeg i izgradnji novog dovodnog cjevovoda sa izvorišta Potpeć kao i izgradnji povratnog cjevovoda od postrojenja za preradu vode Pliješ ka naseljima koja se trenutno snabdijevaju sa postojećeg cjevovoda

–   pristupiti rekonstrukciji gradske distributivne mreže prema prioritetima

–   planirati izgradnju sistema za prečišćavanje riječnih voda iz akumulacije Otilovići

–   preduzimati mjere na sanitarnoj zaštiti postojećih izvorišta i objekata.

Advertisements
 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: