RSS

Pismo CKKPJ (kritika PKKPJ CG uoči napada na Pljevlja)

26 jun

PISMO CENTRALNOG KOMITETA KPJ OD 10 NOVEMBRA 1941 GOD. POKRAJINSKOM KOMITETU KPJ ZA CRNU GORU, BOKU I SANDŽAK 

Primili smo pismo od V. od 29 oktobra, kao i partijski i drugi materijal. I u pismu i u materijalu zabrinjavaju nas izvesni vaši pogledi, koji vas mogu dovesti do istih grešaka, kakve ste učinili već jula meseca i kasnije, u analizi tih julskih grešaka. A ponavljanje tih grešaka moglo bi dovesti u vanredno težak položaj celokupnu našu partijsku organizaciju u Crnoj Gori. Mi vas ponovo upozoravamo da su vaše greške sasvim ozbiljne naravi i da je njihova brza likvidacija uslov uspešnog razvitka oslobodilačke borbe crnogorskog naroda, koja je potpuno zavisna od sposobnosti našeg rukovodstva u Crnoj Gori.

1. Vi se i suviše upuštate u apstraktna razmatranja, koja vas vode ka krivim zaključcima. Imajte u vidu činjenicu da se naša borba razvija u posve specifičkim uslovima i da zato ide i svojim originalnim putevima. Ne dajte da vas smetaju tu razne analogije itd.

2. U stvari su ova vaša apstraktna razmatranja samo odraz činjenice, da ste se vi u mnogome ponovo našli na repu stihijskog raspoloženja naroda u Crnoj Gori, koje opet preti da će da vam se izvuče iz ruku. Umesto da vi dadete narodnim masama jasnu perspektivu njihove oslobodilačke borbe, da ih učite kojim putem treba da se ide, da ih upozoravate da borba možda neće biti kratka nego dugotrajna i teška, koja će tražiti stalno menjanje i taktike, i teritorija, i sredstava, i oblika ratovanja, vi ostajete kod — najčešće sasvim praznih — fraza da „je pravilno ono što narod traži“, ,,mi sa narodom“, „narod sve zna“ itd. Danas je više nego ikada ranije potrebna jasna svest o rukovodećoj ulozi naše partije, koja treba da rukovodi narodom ne samo rukovodeći se lokalnim prilikama i nuždama, nego imajući pred očima celokupnu međunarodnu situaciju, a naročito odnos snaga u čitavoj Evropi. A ta situacija govori o tome da [mi] komunisti nipošto ne smemo potcenjivati snagu neprijatelja, koji stoji protiv nas i da se ne smemo zavaravati nekim iluzijama, da će „munjevitim udarcem“ — kao što vi kažete — neprijatelj u našoj zemlji biti smrvljen za par dana. Naš ustanak ne priprema se urotnički, za određen dan, nego je to dugotrajan jedan proces. A upravo to treba objasniti masama, a ne da se čak i vi sami bavite takvim iluzijama.

3. I o samom karakteru naše sadašnje borbe pojmovi kod vas nisu posve jasni. Vi govorite o „antifašističkoj nacionalno-oslobodilačkoj revoluciji“. Dovoljno je, da pročitate Staljinov govor od 7 novembra i parole CK VKP(b), pa ćete se ubediti da je naše mišljenje, koje smo izneli već u zadnjem pismu u pogledu karaktera borbe naroda Jugoslavije, pravilno. Radi se o borbi protiv nemačkog imperijalizma kao konkretnog neprijatelja. Fašizam je, razume se, nerazdvojno povezan sa tim nemačkim imperijalizmom. Zbog toga mi i postavljamo takođe parole protiv fašizma. Borba protiv nemačkih fašista istovremeno razbija reakcionarne fašističke elemente kod nas i u svetu, ali nipošto to ne znači da je naš sadašnji ustanak „antifašistička revolucija“ (ta, naši saveznici su engleski lordi), nego je to ustanak naroda protiv nemačkih i talijanskih imperijalista, dakle, nacionalno-oslobodilački rat. Čudi nas, kako ste vi došli do „antifašistič ke revolucije“, kada ni u jednom našem ili internacionalnom dokumentu niste mogli da vidite takvog izraza. I ako ste mislili tim izrazom da označite etapu naše sadašnje borbe, s obzirom na razvitak u budućnosti, vi ste pogrešili. Jeste, u našoj sadašnjoj borbi je klica budućih etapa, ali pri tome nije bitan antifašistički , nego antiimperijalistički karakter te borbe, koji će sutra biti još jače naglašen. I upravo zbog toga treba danas stvar postaviti sasvim konkretno: nacionalno-oslobodilački rat protiv okupatora.

4. Vi grešite i u pogledu puteva ustanka. Bitno je u vašem shvatanju da vi suprotstavljate narodni ustanak partizanskom ratu. Tako ste, n. pr., vi sasvim pogrešno postavili na vašem savetovanju pitanje o vašim greškama. Vi govorite tamo, da je bilo pogrešno dići narodni ustanak, nego je trebalo razviti gerilski rat. U stvari pogreška nije bila u tome što ste vi započeli narodni ustanak, nego u tome što ste imali pogrešnu perspektivu u pogledu razvitka tog ustanka. Našli ste se na repu stihije. Posle privremenog poraza — koji je bio u sadašnjim prilikama i razumljiv i trebalo ga je očekivati — digli ste ruke upuštajući se u duge i prazne diskusije o pravilnosti ili nepravilnosti ustanka. U stvari vi ste trebali shvatiti vaše privremeno osvajanje gradova, kao sredstvo za naoružanje i demoralizaciju neprijatelja, a trebali ste već unapred i politički i vojno-taktički pripremiti povlačenje“ na nove pozicije i produžiti partizanski rat, kao što se to radi u Srbiji. Vi ne vidite da između partizanskog rata i narodnog ustanka nema nikakve suprotnosti, nego nasuprot, da je partizanski rat u našim prilikama samo forma narodnog ustanka. Uzmite Lenjinov članak iz 1905. o proleterskoj revoluciji, pa Ne vam to pitanje postati jasno. Mi ne možemo danas voditi narodni ustanak drukčije nego u formama partizanskog rata. Zato je i pogrešno ako se vi zanosite nekim iluzijama o „munjevitim udarcima“ itd. Mi ne tvrdimo da je kod vas nemoguća brza pobeda ustanka na čitavoj teritoriji, ali nipošto nije sigurno da li ćete vi biti i u stanju stalno da držite čitav taj teritorij. Prema tome, ne dajte da vas neprijatelj uništava na tvrdim frontovima, koje vam on nameće, nego držite se partizanskog načina ratovanja. Vi se bojite represalija. I u tome se poznaje uticaj stihije na vas. Naravski da treba svim snagama onemogućavati neprijatelju represalije. Ali ne zaboravite da su represalije u početku prirodno oružje neprijatelja. Protiv njih može da se bori samo oružjem i razbijanjem neprijatelja. Svojom snagom mi moramo naterati neprijatelja da će morati da napusti izvršavanje represalija, a ne pasivnošću ili popuštanjem. Partizanski rat treba da bude besprekidan.

5. S obzirom na činjenice koje smo gore izložili, jasno je da je pogrešno i vaše suprotstavljanje krupnih akcija, narodnog ustanka, sitnim akcijama, za koje vi kažete da rasparčavaju snage. Male akcije u partizanskom ratu vode krupnim. jer one postepeno mobiliziraju sve veće mase. Male akcije uče ljude ratovanju, i to znanje najbolja je garancija da se partizanski odredi neće raspasti u slučaju ako „krupna akcija“ ne uspe. Vi ste tu zapali u nekakvo urotničko shvatanje narodnog ustanka – opet na repu stihijskog raspoloženja naroda. Mi to ne možemo razumeti, kada je potpuno jasno da naš narodno-oslobodilački ustanak neće moći da ide samo po uzlaznoj liniji, nego da će tu biti i pobeda i privremenih poraza, kolebanja itd. Pravilno je dakle samo shvaćanje narodnog ustanka kao jednog trajnog partizanskog rata, koji će da zahvaća sve veće i veće mase, koji će da zadaje neprijatelju sve teže i teže udarce, koji će da učvrsti savez radnika i osnovnih narodnih radnih masa i koji će konačno dovesti do potpunog uništenja neprijatelja — paralelno sa akcijom Crvene armije i oslobodilačkih pokreta u Evropi i čitavom svetu. Ako gledate kroz takvu perspektivu, onda mora biti jasno da će tu biti i malih i krupnih akcija.

6. Pravilno je da politički razbijete sve one elemente koji koče i slabe oslobodilačku borbu, iako su to anglofili. Sigurno ste čuli o borbama u Srbiji protiv Draže Mihailovića, koje su na istoj liniji. No, iako stvar stoji tako, ne smijete ni za momenat zaboravljati da se borimo na čelu naroda protiv okupatora i da se ni u kom slučaju ne smemo dati potisnuti sa tih nacionalno-oslobodilačkih pozicija, jer bi nas to izoliralo od masa. Naša partija mora biti najdosledniji pobornik jedinstva. Okupljajte oko sebe patriotske elemente. Ne trebate se mučiti oko ranijih vođa, koji sabotiraju oslobodilačku borbu. Povezujte se sa njihovim aktivistima odozdo, privlačite ih u nacionalno-oslobodilačke odbore itd. Ojačite političku akciju, i nipošto nemojte dozvoliti da briga oko vojnih akcija apsorbira sve vaše snage. Borite se za ojačanje nacionalno-oslobodilačkog fronta crnogorskog naroda. To nije važno samo za vas u Crnoj Gori, nego je važno za naše međunarodne odnose, jer ne smete zaboraviti da moramo sada — kada imamo vlast na jednom velikom delu oslobođene teritorije i svoju naoružanu vojsku-imati pred očima i tu stranu.

7. Osnovna zadaća partije na oslobođenoj teritoriji jeste brzo izgrađivanje vlasti i to odozdo gore. Vi ste prvi put, u julu mesecu, išli pogrešnim putem, a pravili ste i smešne greške. Ne upuštajte se u formalnu demokratiju, nego radite na tome da ćete u izgrađivanju vlasti pokrenuti što veće mase. Dovoljno je da u selima na zborovima i sa dizanjem ruku izaberete narodne odbore kao organe narodne vlasti, ako će ti zborovi biti prethodno politički pripremljeni, a mase će znati da se radi o njihovoj vlasti. Narodni odbori po opštinama neka uspostavljaju narodne straže (možete ih nazvati i drukčije, ako smatrate za potrebno), koje će biti naoružani organi narodne vlasti. Ukoliko će se oslobođena teritorija širiti, vi izabirajte i sreske narodne odbore itd. U slučaju brze vaše pobede nemojte da proglašavate nekakve republike ili ustave, jer mi smo još vezani za priznavanje Jugoslavije itd. Uspostavite samo crnogorsku narodnu vlast, a sve drugo će doći kasnije.

8. Boreći se za jedinstvo crnogorskog naroda na nacionalno oslobodilačkoj osnovi, vi nemojte zaboraviti na potrebu učvršćavanja naše baze u radničkim i sitnoseljačkim masama. Vodite brigu o ekonomskom položaju tih masa, brinite se ia njihovu opskrbu, objašnjavajte im položaj i zadaće itd. Ne treba partija da se formalno, na rečima, svuda ističe i da se time pobuđuje strah anglofilskih elemenata. Ali ako će partija biti prisutna svuda tamo, gde treba pomoći masama, ako će mase osetiti brigu partije za ljude, ako će videti njezinu sposobnost u izgrađivanju narodne vlasti, onda se vama ne treba bojati da će partija sakriti svoje lice, da će ostati nezapažena.

9. Pravilno je da udarate protiv reakcionarnih buržoaznih elemenata, koji smetaju nacionalno-oslobodilačku borbu. Međutim uvek trebate da imate pred očima činjenicu da mi danas možemo te elemente da razbijemo uglavnom samo na osnovi nacionalno-oslobodilačke borbe, t. j. kao one koji oslobodilačku borbu sabotiraju, pomažu objektivno neprijatelju, drže se kapitulantski itd. Pri takvom razgolićavanju mora sudelovati celokupan partijski agitprop aparat. Ojačanje agitacije i propagande uopšte je jedna od najvažnijih zadaća. Po vašim poslatim materijalima, mi ne vidimo, da ste u tom pogledu učinili mnogo, bar u pogledu pismene propagande i agitacije. Vaša „Narodna borba“ je, prvo, tehnički sasvim slaba, a agitacijski jednostrana. Ne postavljate ni pitanja vlasti kod vas, ni ekonomskih potreba naroda, ni razrađivanje vaših vojnih zadaća, za mase, skoro ništa iz međunarodne politike, skoro nikakve popularizacije SSSR itd. Napominjem da ove zaključke pravimo samo na osnovu 2 broja „Narodne borbe“, ali se bojimo, da je i inače tako. Traženu štampariju mi vam za sada ne možemo poslati. I mi se sami borimo sa vrlo velikim teškoćama u tom pogledu. Morate sami naći puta i načina. Neka vam pomognu — partizani sa svojim akcijama. A drugo, šaljite dopise za „Borbu“, i omogućite redovan transport za Crnu Goru, čime ćete u velikoj meri potpomoći potrebe štampanog materijala. Mi ćemo vam poslati i neke brošurice za agitprop. rad.

10. U pogledu organizacionih pitanja partije pitanje ste pravilno postavili. Treba kekoristiti momenat za učvršćenje partije, naročito na selu.

Sa drugarskim pozdravom

             CENTRALNI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE

T i t o

 (M.P.)


Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na jun 26, 2013 in NEKATEGORISANO

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: